Mesures Econòmiques COVID-19

Mesures Econòmiques COVID-19

Estimat/al client/col·laborador/a:

Amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, s’han aprovat una sèrie de mesures urgents i extraordinàries per abordar l’impacte econòmic del virus COVID-19. Aquestes mesures tenen com a objectiu enfortir el sistema sanitari públic, donar suport a les persones treballadores i famílies més vulnerables afectades per la situació, garantir la liquiditat de les empreses turístiques i donar suport al finançament de les petites i mitjanes empreses i autònoms.

És per això que el bufet d’advocats Kernel Legal, ha fet un breu resum de les principals mesures en el lloc de treball.

En primer lloc, trobem la regulació que afecta el sector dels autònoms. Per a això, s’implementa una bonificació addicional per cessament d’activitat per als afectats per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19. L’import de la prestació serà el resultat d’aplicar el percentatge del 70% sobre la seva base reguladora, que es determinarà en funció de la mitjana de les bases per a les quals hagi cotitzat durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors a l’aplicació de laprestació. Quan no s’estableixi el període mínim de cotització per dret a la prestació, l’import de la prestació equivaldrà al 70 per cent de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social per a autònoms o autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Navegants.

Aquesta prestació tindrà una tenir una antelació d’un mes, i es podrà prorrogar, si escau, fins a l’últim dia del mes en què finaldi l’estat de l’alarma, si s’amplia i dura més d’un mes. El període de percepció s’entendrà com el període de cotització i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat a què el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

A més, l’autònom ha d’acreditar una reducció de la facturació en almenys un 75% respecte a la facturació realitzada en el semestre anterior. Els autònoms que vulguin percebre aquesta prestació han de complir sempre els requisits següents:

Estar donat d’alta i, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social per a Autònoms o Autònoms o, si escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Navegants.

En el cas que la seva activitat no sigui suspesa directament en virtut del que disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, demostrar la reducció de la seva facturació en almenys un 75 per cent, en comparació amb la realitzada en el semestre anterior.

Estar al dia del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social. No obstant això, si, en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, no es compleix aquest requisit, l’òrgan director convidarà el treballador per compte propi a cotitzar les aportacions vençgudes en el termini no reemborsable de 30 dies naturals. La regularització dels descoberts tindrà ple efecte sobre l’adquisició del dret a laprotecció.

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, també inclou mesures excepcionals que afecten les EMPRESES. Un d’ells és la regulació dels procediments de suspensió del contracte i reducció del temps de treball per causes de força major, més coneguts com ERTE.

La suspensió de contractes i reduccions en jornada laboral (ERTE) que tenen la seva causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, incloent els preceptes de:

La declaració d’estat d’alarma, que impliqui suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal d’instal·lacions de transport públic, restriccions al transport públic i,. en general, sobre la mobilitat de persones i/o mercaderies, falta de subministraments que impedeixin seriosament el desenvolupament periòdic de l’activitat.

Les situacions d’emergència i extraordinàries per contagi de personal o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretades per l’autoritat sanitària, degudament acreditades, es consideraran d’una situació de força major, amb les conseqüències derivades de l’article 47 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Per a la iniciació de la suspensió de contractes o la reducció temporal de jornada, ha de seguir el procediment establert en la normativa reguladora d’aquest tipus d’expedients. En primer lloc, el procediment s’ha d’iniciar a petició de l’empresa acompanyada d’un informe sobre la pèrdua de l’activitat com a conseqüència directa del COVID-19, així com la documentació acreditativa. Posteriorment, l’empresa ha d’informar els empleats de la resolució, presentant l’informe i justificant documents al mateix efecte.

En segon lloc, l’existència de força major com a causa directa de la suspensió dels contractes o la reducció de jornada s’ha d’advenir com s’ha indicat anteriorment. Sempre verificat per l’autoritat laboral competent. Finalment, dins dels cinc dies següents a la sol·licitud, aquesta autoritat laboral ha d’emetre ladecisió.

La Tresoreria General de la Seguretat Social l’eximirà del pagament de la corresponent cotització empresarial regulada en l’article 273.2 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. Benefici que en el cas d’empreses el 29 de febrer de 2020 tingués més de 50 treballadors en situació d’alta en la Seguretat Social, arribarà només al 75% de l’obligació d’aportar l’aportació empresarial.

L’article 13 del Reial decret llei nº 8/2020, de 17 de març, preveu una bonificació per a les empreses que es dediquen a activitats en els sectors turístics, així com les de comerç i hostaleria vinculades al sector turístic, per generar activitat productiva en els mesos de febrer a juny i iniciar o mantenir l’ocupació de treballadors permanents discontinus durant aquests mesos.

Pel que fa als TREBALLADORS afectats  per l’ERTE, se’ls concedirà el dret a la prestació contributiu d’atur regulada en el títol III del text reeditat de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, fins i tot sense el període mínim necessari d’ocupació remunerada, durant el període de suspensió dels seus contractes laborals i sense computar-se a l’efecte del consum màxim de cobrament establert.

La durada de la prestació es determinarà per la part del permís d’aïllament i l’alta corresponent. No obstant això, la data del fet causant serà la que s’acordi l’aïllament o malaltia, encara que la part del permís s’emeti més endavant.

Kernel Legal, supervisarà contínuament les modificacions i actualitzacions que es puguin produir durant aquests dies, informant-les sobre això. Per a qualsevol dubte o consulta no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

Contacte

Abrir chat
Hola,
¿En qué podemos ayudarle?