Divorci Exprés

Divorci Exprés

Amb els nostres advocats especialistes en divorcis i separacions podràs tramitar el teu divorci exprés d’una manera ràpida, còmoda i econòmica.

El nostre bufet d’especialistes en Dret matrimonial t’ajudarà durant el procés de tramitació del divorci exprés o divorci de mutu acord.

Per poder tramitar un divorci exprés cal que es compleixin alguns requisits:

 • Que tots dos cònjuges siguin majors d’edat
 • Que tots dos cònjuges tinguin la nacionalitat o la residència espanyola
 • Que hagin transcorregut com a mínim tres mesos des de la celebració del matrimoni
 • Que tots dos cònjuges estiguin d’acord a divorciar-se
 • Que tots dos cònjuges estiguin d’acord amb les condicions del conveni regulador de la separació o el divorci
 • Que ambdós cònjuges triïn el mateix advocat i el mateix procurador

El divorci de mutu acord és, per regla general, el més recomanable per a les parts, perquè sempre convé evitar la batalla judicial si pot ser. També és el més difícil de dur a terme moltes vegades, perquè, com indica el seu nom, cal que hi hagi un acord entre les parts pel que fa als termes del trencament de la relació. I és que exigeix que els cònjuges arribin a un acord al qual manifestin no només el seu desig de divorciar-se sinó també que inclogui les conseqüències principals del divorci tant patrimonials com familiars i la manera de solucionar les situacions relacionades amb el nou estatus de la parella.

Aquest acord, que s’haurà de fer per escrit, és l’anomenat conveni regulador, i està regulat a l’article 90 del Codi Civil, tot i que també n’hi ha normativa autonòmica.

Aquest conveni regulador ha d’incloure, almenys, solucions sobre els punts següents:

 1. La pàtria potestat, la guarda i custòdia dels fills i el règim de comunicació, estada i visites dels fills amb el progenitor que no visqui amb ells de manera habitual.
 2. L’atribució de l’ús de la vivenda familiar i l’aixovar familiar.
 3. La pensió d’aliments.
 4. La liquidació de la societat de guanys, quan escaigui, del règim econòmic del matrimoni.
 5. La pensió compensatòria.
 6. La dissolució del matrimoni.

 

A més, malgrat el fet de ser un divorci amistós, caldrà presentar davant el Jutjat competent una demanda de divorci –redactada i signada per l’advocat i el procurador, que pot ser el mateix per ambdós membres de la parella–, davant el qual hom citarà les parts per tal que ratifiquin el contingut del conveni regulador davant l’Advocat de l’Administració de Justícia (després de rebre l’informe del Ministeri Fiscal en cas que hi hagi fills menors).

Després d’aquest tràmit, el jutge dictarà la sentència de divorci que hom inscriurà d’ofici al Registre Civil corresponent.

Necessites més informació?

Contacte

Abrir chat
Hola,
¿En qué podemos ayudarle?
Optimized with PageSpeed Ninja