Capitulacions matrimonials

Capitulacions matrimonials

Atesa la complexitat de les realitats personals, econòmiques i laborals de cada cònjuge i les situacions, de vegades tenses, que es generen en cas de separació o divorci, hom recomana de signar unes capitulacions matrimonials, on s’estableixin, de mutu acord i per endavant, les condicions aplicables en cas d’una hipotètica separació, divorci o trencament de la parella. A les capitulacions matrimonials es poden establir aspectes com ara pensions compensatòries, com es repartirà la guarda i custòdia dels fills, el repartiment del patrimoni de la parella i qualsevol detall que els cònjuges considerin escaient tenir previst per facilitar un procés que, en cas contrari, pot ser molt traumàtic, costós i llarg per ambdues parts.

La vessant més coneguda de les capitulacions matrimonials és la selecció del règim econòmic del matrimoni, sigui de societat de guanys o separació de béns, però allò que es pot pactar o establir amb les capitulacions matrimonials va molt més enllà, i pot incloure, entre d’altres:

  • Repartiment del patrimoni del matrimoni en cas de separació o divorci
  • Establiment de la guarda i custòdia dels fills en cas de divorci
  • Horaris de visites dels fills
  • Pensió d’aliments i compensatòria
  • Tot allò que els cònjuges considerin escaient deixar estipulat

Les capitulacions matrimonials haurien de ser un tràmit obligatori per a totes les parelles, atès que eviten moltes tensions en cas que la parella decideixi acabar la convivència. El cost de l’atorgament d’unes capitulacions matrimonials és mínim si el comparem amb el cost d’una separació o divorci al qual s’han de negociar les condicions econòmiques i de custòdia dels fills.

Necessites més informació?

Contacte

Abrir chat
Hola,
¿En qué podemos ayudarle?
Optimized with PageSpeed Ninja