Assessorament integral i defensa jurídica dins l’àmbit de la seguretat social: consulta amb els nostres advocats i aconsegueix la teva pensió

Incapacitat laboral

Pateixes alguna malaltia que t’impedeixi treballar? T’han denegat la pensió per incapacitat? Podem assessorar-te de manera gratuïta. Som especialistes en tràmits de pensió per incapacitat. Els nostres resultats davant la justícia durant més de 10 anys ens donen la raó.

Necessites més informació?

Quan tinc dret a una pensió per incapacitat?

Incapacitat permanent: Incapacitat permanent: S’hi reconeix al treballador quan, després d’un tractament i l’alta mèdica, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus i definitives (almenys de manera previsible) que disminueixin o anul·lin la seva capacitat de treball. També quan, després del període legal d’incapacitat laboral, aquestes limitacions esdevinguin permanents. Hom pot reconèixer la incapacitat permanent encara que hi hagi possibilitat de recuperació de la capacitat laboral si s’estima per part d’un metge com a incerta o a llarg termini.

Aquests són els graus d’incapacitat permanent:

Grau I: Incapacitat permanent parcial per a la professió habitual

En aquest cas, es tracta d’almenys el 33% de disminució per a les tasques de la professió habitual, però permetent que l’afectat en pugui dur a terme les funcions bàsiques. En principi, es fa un pagament únic a la persona incapacitada, que correspondria a l’equivalent a 24 mensualitats de la Base reguladora.

Grau III: Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol feina

Aquí ens trobem amb una disminució total per exercir no només la professió habitual, sinó qualsevol tipus de feina: impossibilitat absoluta per treballar. En aquest cas, es té dret al 100% de la Base reguladora, amb periodicitat mensual.

Grau II: Incapacitat permanent total per a la professió habitual

Aquest tipus és més onerós, atès que la disminució es produeix a totes les tasques bàsiques per exercir la professió, tot i que en principi no hi seria un obstacle perquè l’afectat pogués dedicar-se a una altra professió. Es pagaria una pensió periòdica mensual corresponent al 55% de la Base reguladora.

Grau IV: Gran invalidesa

En aquest cas, es tracta de persones amb una disminució tan important que no només no poden exercir cap ofici o professió, sinó que requereixen l’ajuda de tercers per cobrir les seves necessitats bàsiques. En aquestes situacions es cobra també el 100% de la Base reguladora i, a més, es té dret a un complement per poder compensar la persona cuidadora.

Quines malalties poden suposar incapacitat laboral?

Les següents malalties es consideren invalidants segons la llei o la jurisprudència, tot i que no es tracta d’un llistat tancat. Aquí pots consultar un llistat publicat al BOE.

Abogados de Incapacidad Laboral
Abogados de Incapacidad Laboral

Com funciona el procediment per obtenir la prestació per incapacitat?

Fase 1

El procediment s’inicia (fase 1) amb la presentació d’una sol·licitud dirigida a l’INSS on s’exposen els motius pels quals es té dret a una prestació per incapacitat.

L’INSS disposa d’un termini de 135 dies per respondre si accepta aquesta sol·licitud o no.

Els Equips d’Avaluació d’Incapacitats (EVI) l’estudiaran. A Catalunya, les funcions dels EVI estan a càrrec de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i la Comissió d’Avaluació d’Incapacitats.

Fase 2

En cas que es desestimi, sigui per resolució expressa, sigui per silenci administratiu, cal presentar (fase 2) “Reclamació prèvia” a la via jurisdiccional que l’INSS ha de respondre dins un termini màxim de 45 dies.

Fase 3

En cas que l’INSS torni a desestimar la reclamació, obrirem (fase 3) la via judicial mitjançant la presentació d’una demanda perquè es reconegui la incapacitat davant els Jutjats i Tribunals de la jurisdicció social.

Contacte

Abrir chat
Hola,
¿En qué podemos ayudarle?
Optimized with PageSpeed Ninja